Przemysł 4.0

Nazwa projektu:Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie w celu wdrażania wybranych obszarów transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.”

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1: Centrum analiz i pilotażu nowych instrumentów inno_LAB

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu: AUROS Automatyka Robotyka Sterowanie Padoł Sp. J.

Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w AUROS rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 pozwalających na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów.

Planowane efekty:

Wdrożenie nowych technologii przełoży się na szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, klientów i pracowników. Wśród oczekiwanych korzyści są:
– Skrócenie czasu procesu produkcyjnego o 20% (zamiast ok. 1100 h dla średniej wartości projektu
będzie to niecałe 900 h),
– Obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie mocy produkcyjnych (koszty produkcji, które obecnie
wynoszą 85% przychodów będą mogły zostać ograniczone do 75%),
– Skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na realizację zlecenia o ok. 20% (zamiast ok. 12 tyg. na
realizację średniej wartości projektu będzie to ok. 2,5 tyg. mniej),
– Umożliwienie części stanowisk wykonywania pracy zdalnej w pełnym wymiarze dzięki wdrożeniu
rozwiązań integrujących systemy w firmie.

Nr Projektu: POIR.02.04.01-12-0044/21-00

Koszty całkowite: 964 935,00 zł

Koszty kwalifikowane: 784 500,00 zł zł

Dofinansowanie: 666 825,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022 r.